Sakramenty święte są to znaki widzialne, za których pośrednictwem Bóg obdarza i napełnia człowieka zdrojem niezliczonych łask. Sakramenty ustanowił Jezus Chrystus i powierzył je Kościołowi. Przez sakramenty święte człowiek wkracza w życie nadprzyrodzone, czyli w życie Trójjedynego Boga i w nim uczestniczy.

Sakrament Małżeństwa
 Sakrament małżeństwa w kościele św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Definicja związku małżeńskiego i Sakramentu Małżeństwa oraz dokumenty, jakie należy przygotować na wizytę w kancelarii parafialnej

Dlaczego trzeba zawrzeć związek małżeński i dlaczego niemądrze postępują ci, którzy żyją w związkach nieformalnych

Jaką wartość wnosi Sakrament Małżeństwa w życie ludzi wierzących w Boga?

 

Definicja związku małżeńskiego
Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes stwierdza: „Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez  przymierze małżeńskie, czyli przez nieodwołalną osobistą zgodę. W ten sposób aktem osobowym, przez który małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują, powstaje z woli Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa. Ten święty związek, ze względu na dobro tak małżonków i potomstwa, jak i społeczeństwa, nie jest uzależniony od ludzkiego sądu. Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa obdarzonego różnymi dobrami i celami. Wszystko to ma ogromne znaczenie dla trwania rodzaju ludzkiego, dla rozwoju osobowego i wiecznego losu poszczególnych członków rodziny, dla godności, stałości, pokoju i pomyślności samej rodziny oraz całego społeczeństwa ludzkiego. Z samej natury swojej instytucja małżeństwa oraz miłość małżeńska nastawione są na rodzenie i wychowanie potomstwa, co stanowi jej jakby szczytowe uwieńczenie. W ten sposób mężczyzna i kobieta, którzy przez przymierze małżeńskie już nie są dwoje, lecz jedno ciało (Mt 19,6), przez najściślejsze zespolenie osób i działań świadczą sobie wzajemnie pomoc i posługę oraz doświadczają sensu swej jedności i osiągają ją w coraz pełniejszej mierze. To głębokie zjednoczenie będące wzajemnym oddaniem się sobie dwóch osób, jak również dobro dzieci, wymaga pełnej wierności małżonków i prze ku nierozerwalnej jedności ich współżycia” (Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, n.48).

ślub w kościele św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Definicja Sakramentu Małżeństwa
Chrystus związek małżeński zawarty między ochrzczonymi podniósł do godności sakramentu. „Chrystus Pan szczodrze błogosławił tę wielokształtną miłość, która powstała z Bożego źródła miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskim małżonkom przez sakrament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak jak On umiłował Kościół i wydał zań siebie samego, również małżonkowie, przez obopólne oddanie się sobie, miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą i kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa i zbawczą działalność Kościoła, aby skutecznie prowadzić małżonków do Boga oraz wspierać ich i otuchy im dodawać we wzniosłym zadaniu ojca i matki. Dlatego osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu; wypełniając mocą tego sakramentu swoje zadania małżeńskie i rodzinne, przeniknięci duchem Chrystusa, który przepaja ich całe życie wiarą, nadzieją i miłością, zbliżają się małżonkowie coraz bardziej do osiągnięcia własnej doskonałości i obopólnego uświęcenia, a tym samym do wspólnego uwielbienia Boga” (Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes, n.48).

Błogosławione skutki przyjęcia Sakramentu Małżeństwa
Sakrament małżeństwa daje małżonkom łaskę kochania się miłością, którą Chrystus umiłował Kościół, wzbogaca ją w odkupieńczą moc Chrystusa i zbawczą działalność Kościoła, wzmacnia ich oblubieńczą miłość, prowadzi ją na wyżyny doskonałości, zespala małżonków w nierozerwalną jedność i uświęca na drodze do życia wiecznego.

Sakrament ten jest darem Boga. Kościół nie ma władzy anulowania tego daru. Ktokolwiek realnie przyjął sakrament małżeństwa nie może ożenić się drugi raz po rozwodzie przeprowadzonym według procedur prawa kodeksu cywilnego. Jeśli to uczyni pozostaje w dalszym ciągu członkiem Kościoła, ponieważ dar chrztu świętego nie może być anulowany, lecz wchodzi w stan zerwania z życiem sakramentalnym i w konsekwencji nie może korzystać z sakramentu pokuty i Komunii Świętej.

ślub w kościele św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Nadanie biegu prawnego podjętej decyzji zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego
1. Narzeczeni, którzy podjęli decyzję zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, zgłaszają się do biura parafialnego na trzy miesiące przed planowanym ślubem, by nadać swojej decyzji bieg prawny.
2. Przynoszą ze sobą:
• dowód osobisty,
• świadectwo chrztu (data wystawienia świadectwa nie może przekroczyć trzech miesięcy),
• zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa albo „Odpis skrócony aktu małżeństwa” cywilnego w sytuacji, gdy związek cywilny już został zawarty,
• świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
• świadectwo bierzmowania – jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o przyjęciu tego sakramentu.
3. Na podstawie przedłożonych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny.
4. W parafii narzeczonej i narzeczonego zostaną wygłoszone trzy zapowiedzi. Ksiądz spisujący protokół wpisuje zapowiedzi do specjalnej księgi a strona, która pochodzi z innej parafii otrzymuje dokument, w którym zawarta jest prośba, skierowana do jej proboszcza, by uczynił to samo.
5. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego/narzeczonej należy odebrać i dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do kancelarii parafialnej.
6. Po spisaniu protokołu narzeczeni są zobowiązani przystąpić dwukrotnie do Sakramentu Spowiedzi Świętej. Pierwsza spowiedź winna się odbyć w najbliższym dniu od chwili podpisania, a druga w dzień poprzedzający zawarcie Sakramentu Małżeństwa. Małżeństwo katolickie zawiera się w stanie łaski uświęcającej.
7. Dokument spowiedzi przedślubnej należy dostarczyć do zakrystii w dniu ślubu, 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości zaślubin. Młodym towarzyszą świadkowie. Cała czwórka złoży tu swoje podpisy w księdze aktów małżeńskich.
8. Po upływie tygodnia od dnia ślubu młodzi małżonkowie zgłaszają się z dowodami osobistymi do USC po wstawienie odpowiednich pieczątek, na podstawie których wystąpią o zmianę dowodów osobistych. Odbierają także odpis skrócony aktu małżeństwa

Parafia, w której związek małżeński powinien być zawarty lub może być zawarty.
Zasada ogólna prawa kanonicznego stanowi, że Sakrament Małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie narzeczonego. Dla słusznych przyczyn, sakrament ten może być zawarty w każdej innej parafii, na mocy licencji wystawionej przez proboszcza narzeczonej lub narzeczonego.

Warto przeczytać: Dlaczego trzeba zawrzeć związek małżeński