Sakramenty święte są to znaki widzialne, za których pośrednictwem Bóg obdarza i napełnia człowieka zdrojem niezliczonych łask. Sakramenty ustanowił Jezus Chrystus i powierzył je Kościołowi. Przez sakramenty święte człowiek wkracza w życie nadprzyrodzone, czyli w życie Trójjedynego Boga i w nim uczestniczy.

Sakrament Bierzmowania 

Sakrament bierzmowania w kościele Św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieBierzmowanie jest sakramentem, który przynosi w darze moc i światło Ducha Świętego. Dopełnia zdroje łaski Bożej Sakramentu Chrztu. Zakorzenia nas głębiej w życiu dziecka Bożego. Jednoczy mocniej z Chrystusem. Sprawia, że nasza więź z Kościołem jest bardziej solidna, angażuje nas w szerszym zakresie w misję zbawczą Kościoła. Wspiera i umacnia w składaniu mężnego świadectwa (poprzez słowo oraz czyn) na rzecz prawdziwości wiary chrześcijańskiej, przynagla i uzdalnia do obrony wiary przed agresją bezbożnie żyjących. Wyciska na duszy niezniszczalną pieczęć przynależności do Chrystusa i może być przyjęty tylko raz w życiu podobnie jak Sakrament Chrztu Świętego.

Sakrament Bierzmowania w sformułowaniu „Katechizmu Kościoła Katolickiego”:
Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania [ochrzczeni] jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzeni są szczególną mocą Ducha Świętego, i w ten sposób jeszcze bardziej są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej obrony”.

Sakrament Bierzmowania w pytaniach i odpowiedziach

Kto może przyjąć Sakrament Bierzmowania?
Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania jest decyzją osobistego wyboru. Taka decyzja może być podjęta w okresie młodości lub w dorosłym życiu: kiedy człowiek zrozumiał, że miłość Boża otrzymana w prezencie, w Sakramencie Chrztu Świętego, jest skarbem, którego nie wolno samolubnie zachowywać tylko dla samego siebie, że trzeba się tym skarbem dzielić z innymi. Zazwyczaj młodzież w wieku około 15-16 lat przyjmuje ten sakrament po uprzednim przygotowaniu w rówieśniczej grupie.

Kto może udzielić Sakramentu Bierzmowania?
Sakramentu Bierzmowania udzielają zwykle biskupi, gdyż oni otrzymali misję zobowiązującą do „utwierdzania swoich braci i sióstr w wierze”.

Jakie są istotnie najważniejsze gesty podczas liturgii sakramentu bierzmowania?
Najważniejsze są dwa gesty:
1. nałożenie rąk przez biskupa
2. namaszczenie czoła wonnym olejem.
Nałożenie rąk jest gestem przynależności. Ten gest przynależności jest równocześnie gestem przekazu. Apostołowie nakładali ręce, by przekazać moc i światło Ducha Świętego. Chrześcijanie wierzą, że Duch Święty daje odwagę, aby udać się do tych, którzy nie znają prawdziwego Boga, daję siłę, aby mówić o Bogu, pomaga żyć według zasad Ewangelii, pomaga świadczyć o miłości Boga: „ Duch przychodzi z pomocą w naszych słabościach” mówi św. Paweł w liście do Rzymian (9,26-27)
Namaszczenie świętym olejem krzyżma: to jest ten sam pachnący olej (oliwa oraz balsam), którego używa się podczas Sakramentu Chrztu i Sakramentu Kapłaństwa, poświęcony przez biskupa podczas liturgii Wielkiego Czwartku w katedrze. Biskup tym olejem kreśli znak krzyża na czole osoby bierzmowanej, aby wyrazić w ten sposób prawdę, że Duch Święty będzie zawsze z osobą bierzmowaną, aby jej pomagać poznawać Boga i kochać Go coraz więcej: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Bóg wybiera konfirmanta jako świadka, posyła go, aby głosił Jezusa w środowisku, w którym żyje.

Czy Sakrament Bierzmowania trzeba bezwzględnie przyjąć czy można go nie przyjąć bez szkody duchowej?
Zanegowanie tego sakramentu i odrzucenie w sytuacji człowieka wierzącego jest ciemnotą, głupotą, zgorszeniem, wielką stratą duchową i zniewagą okazaną Jezusowi. Ten sakrament jest konieczny do życia autentycznie chrześcijańskiego, gdyż moc Ducha Świętego jest nieodzowna, aby żyć, jako prawdziwy i wiarygodny świadek Chrystusa. Odrzucenie tego sakramentu jest równoznaczne z odrzuceniem siedmiu darów Ducha Świętego:
Daru mądrości
Daru rozumu
Daru rady
Daru męstwa
Daru umiejętności
Daru pobożności
Daru bojaźni Bożej
Nadto, są sytuacje, kiedy Sakrament Bierzmowania jest wymagany jako warunek do spełnienia funkcji matki chrzestnej, ojca chrzestnego, świadka Sakramentu Bierzmowania. Kodeks prawa kanonicznego zabrania dopuścić do Sakramentu Małżeństwa narzeczonych, którzy nie posiadają jeszcze Sakramentu Bierzmowania.

Wyciąg z orędzia papieża Benedykta XVI skierowanego do młodzieży całego świata z okazji Światowego Dnia Młodzieży w roku 2008:

„Dziś jest szczególnie ważne, aby odkryć Sakrament Bierzmowania i odnaleźć jego wartość dla naszego duchowego wzrostu. Kto przyjął sakramenty Chrztu i Bierzmowania niechaj pamięta, że stał się „świątynią Ducha”: Bóg w nim mieszka. Niech będzie zawsze świadom tego i niech sprawia, aby skarb, który jest w nim przyniósł owoce świętości. Kto jest ochrzczony, a nie przyjął jeszcze Sakramentu Bierzmowania niech się przygotuje, aby go otrzymać, wiedząc, że tak stanie się chrześcijaninem „dojrzałym”, gdyż Bierzmowanie udoskonala łaskę Chrztu (por. CCC, 1302-1304). Bierzmowanie daje nam specjalną siłę, aby świadczyć i chwalić Boga całym naszym życiem (por. Rz 12,1); czyni nas wewnętrznie świadomymi naszej przynależności do Kościoła, „Ciała Chrystusa”, którego wszyscy jesteśmy żywymi członkami, solidarni jedni z drugimi (por. 1 Kor 12,12-25). Pozwalając się prowadzić Duchowi Świętemu, każdy ochrzczony może wnieść własny wkład w budowanie Kościoła dzięki charyzmatom, jakie On daje, gdyż „każdemu objawia się Duch dla wspólnego dobra” (1 Kor 12,7). Kiedy Duch Święty działa, wzbudza w sercu swoje owoce, którymi są „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Ga 5,22). Do tych spośród was, którzy jeszcze nie przyjęli Sakramentu Bierzmowania kieruję serdeczne zaproszenie, abyście przygotowali się do jego przyjęcia, prosząc o pomoc waszych kapłanów. To szczególna chwila łaski, jaką Pan wam ofiaruje: nie pozwólcie jej uciec!”

 

Lektura całego dokumentu dla bardziej ambitnej młodzieży:

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji XXIII ŚDM – Sydney 2008

Materiały z konferencji przygotowujących do Sakramentu Bierzmowania:

I. Chrzest Święty – nowe narodzenie