Sakramenty święte są to znaki widzialne, za których pośrednictwem Bóg obdarza i napełnia człowieka zdrojem niezliczonych łask. Sakramenty ustanowił Jezus Chrystus i powierzył je Kościołowi. Przez sakramenty święte człowiek wkracza w życie nadprzyrodzone, czyli w życie Trójjedynego Boga i w nim uczestniczy.

Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest w kościele św. Karola Boromeusza w ŻyrardowieCo Bóg daje człowiekowi w sakramencie chrztu świętego?

Bóg w sakramencie chrztu świętego:

*Uwalnia dziecko od grzechu pierworodnego.

*Daje życie Boże.

*Daje życie wieczne.

*Daje łaskę wiary.

*Czyni swoim dzieckiem i dziedzicem nieba.

*Wprowadza do wspólnoty Kościoła.

*Uzdalnia do korzystania z owoców męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

*Umieszcza na drodze wiodącej do zbawienia.

Do czego zobowiązuje sakrament chrztu świętego?

Sakrament chrztu świętego zobowiązuje każdego ochrzczonego do poznawania Boga, kontemplacji Boga, miłowania Boga, pogłębiania wiary i dzielenia się wiarą z innymi na drodze ewangelizacji, rzetelnego wypełniania obowiązków stanu i zawodu, walki z grzechem przez całe życie doczesne, czytelnego i zdecydowanego sprzeciwu wobec zła.

Co trzeba wiedzieć i co należy zrobić po podjęciu decyzji: „chcemy ochrzcić dziecko”?

1. Chrzty w parafii św. Karola Boromeusza udzielane są w trzecią i czwartą niedzielę miesiąca, w czasie Mszy św. o godz. 12.30, a także w drugi dzień Bożego Narodzenia i w drugi dzień Świąt Wielkanocnych również o godz. 12.30. (Uwaga! W przypadkach wyjątkowych chrzcimy dziecko w terminie uzgodnionym z duszpasterzem parafii.)

2. W tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.

3. Rodzice chrzestni z innej parafii muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez macierzystą parafię, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie należy dostarczyć wraz z odpisem aktu urodzenia dziecka.

4. W dniu chrztu należy wejść do zakrystii kościoła o godz. 12.15, by podpisać stosowne dokumenty. Należy zabrać ze sobą świecę chrzcielną oraz białą szatę dla chrzczonego dziecka.

5. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala), jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania, by w stanie łaski uświęcającej uczestniczyć w celebracji chrzcielnej.

6. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Jest rzeczą zbawienną, mądrą i piękną przyjęcie Komunii w intencji ochrzczonego dziecka.

7. W rocznicę Chrztu św. zamawiamy Mszę święta dziękczynną za skarb wiary.

Sakrament Chrztu w parafii Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Jakie zobowiązania zaciągają rodzice przez sam fakt zażądania sakramentu chrztu dla ich dziecka?

1. Nie udziela się sakramentu chrztu, gdy kwestionowane są elementarne zobowiązania, które z niego wynikają.

2. Rodzice chrzczonego dziecka angażują się i zobowiązują, że dadzą dziecku edukację chrześcijańską, przekażą mu światło Ewangelii i w konsekwencji zapewnią udział w katechizacji. Nie wystarczy powiedzieć: „Nasze dziecko będzie chodziło na katechizację, jeśli będzie miało ochotę”. Przekaz wiary staje się moralnym zobowiązaniem.

3. Akt chrztu jest odpowiedzią na prawdziwe zaangażowanie rodziców – progresywne zaangażowanie dziecka podążającego drogą rozwoju – w życie Kościoła.

4. Kodeks Prawa Kanonicznego wymienia dwa warunki, których spełnienie jest konieczne do godziwego udzielenia sakramentu chrztu:

* istnieje uzasadniona nadzieja, że dziecko zostanie wychowane w religii katolickiej,

* rodzice zgadzają się na chrzest dziecka oraz na wychowanie dziecka w wierze – jeśli nie oboje, to przynajmniej jedno z nich.

5. Jeśli tej nadziei „zupełnie brakuje”, dodaje kodeks, chrzest trzeba odłożyć. Nie jest to odmowa sakramentu, ale przesunięcie na czas stosowny.

Dlaczego należy ochrzcić swoje dziecko?

Chrzest jest często przeżywany najpierw jako święto rodzinne: celebruje się narodziny maleństwa, wokół którego gromadzi się rodzina.

Chrzest jest okazją, by obdarować dziecko ojcem chrzestnym i matką chrzestną, którzy na mocy spełnianej funkcji wchodzą w relacje bardziej osobowe.

Chrzest wyraża także wolę rodziców, by podążać drogą tradycji rodzinnej, by wychować ich dziecko dając mu udział w przyjętej i respektowanej hierarchii wartości oraz akceptowanych zasadach moralnych. Słowem, rodzice chcą przekazać dziecku to, co sami odziedziczyli.

Tymczasem chrzest daje nam o wiele więcej. Bardziej niż święto rodzinne jest to celebracja eklezjalna, która wprowadza nas do wspólnoty chrześcijańskiej, wprowadza nas do Kościoła. Zawiera w sobie ogromne bogactwo duchowe i ewangeliczne.

Chrzest nas jednoczy z Chrystusem, daje nam udział w Jego śmierci i zmartwychwstaniu oraz oczyszcza z grzechu.

Chrzest daje nam Ducha świętego, który napełnia nasze serca miłością i uzdalnia do miłości.

Sprawia, że stajemy się w pełni dziećmi Bożymi i w ten sposób wprowadza nas do rodziny Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem.

Sakrament Chrztu w parafii Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Dlaczego należy chrzcić niemowlęta? Czy nie byłoby rzeczą słuszną poczekać aż dorosną i sami dokonają wyboru?

Niektórzy rodzice nie chcą ochrzcić dziecka w wieku niemowlęcym, aby zostawić mu wolność dokonania wyboru, kiedy osiągnie dojrzałość. Mówią: „Nie chcę decydować za niego. Samo zdecyduje w późniejszym okresie”. W rzeczywistości człowiek może dokonać wyboru tylko wtedy, gdy posiądzie pełne rozeznanie sprawy. Jeśli dziecko nie otrzyma edukacji religijnej, skazane jest na podjęcie decyzji w wolności iluzorycznej.

Praktyka chrztu niemowląt sięga początków Kościoła. Racją tej praktyki jest relacja, jaka zachodzi między człowiekiem i Bogiem. To nie człowiek czyni pierwsze kroki, to Bóg wychodzi do człowieka z inicjatywą. On nam daje swego Ducha i nas adoptuje, jako swoje dzieci zanim Go poznamy. Co więcej, Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie” (Mt 19,14). Postawa Jezusa wobec dzieci świadczy wyraźnie, że Bóg kocha dzieci zanim Sam zostanie poznany.

Argument, iż nie należałoby „narzucać” dziecku religii, o której nie jest ono w stanie dyskutować, jest zasłoną dymną rodziców, którzy ulegli aberracji tzw. „poprawności salonowej” lansowanej przez ateistów i masonów. Podaje się dziecku mleko, zanim osiągnie ono wiek, w którym będzie zdolne wybierać wino, uczy się języka polskiego, choć nie wiadomo, czy nie wolałby raczej uczyć się chińskiego, albo jakiegoś narzecza, którym posługuje się plemię żyjące w buszu afrykańskim. Narzuca się dziecku zasady moralne definiując dobro i zło, gdy tymczasem, kierując się wspomnianą „poprawnością” należałoby zaczekać, aż dziecko osiągnie pełną dojrzałość i samo zadecyduje, czy dobrą jest rzeczą szanować ojca i matkę czy złą, czy czcić czy bić?

Kto nie może być ojcem chrzestnym lub matką chrzestną?

Odpowiedź brzmi: bezbożnik, ateista, innowierca, katolik wierzący, ale nie praktykujący, konkubent, konkubina, osoba bez przyjętego sakramentu bierzmowania.

Sakrament Chrztu w parafii Św. Karola Boromeusza w Żyrardowie

Kto może być ojcem chrzestnym lub matką chrzestną?

Wybór zwykle jest inspirowany motywem okazywanego szacunku osobie i więzów pokrewieństwa lub przyjaźni niezależnie od posiadanej przez tę osobę temperatury wiary chrześcijańskiej.

Wybiera się niekiedy kogoś jedynie dlatego, by sprawić mu przyjemność. Tymczasem w miarę, jak to jest możliwe, trzeba wybrać osobę, która będzie zdolna wypełnić misję chrześcijanina wobec chrześniaka. Preferuje się osoby, które będą w przyszłości naprawdę interesowały się chrześniakiem tworząc z nim osobową więź przyjaźni i zaufania.

Zaszczyceni misją duchową, dotyczącą wprowadzenia do Kościoła i dotrzymywania kroku na drodze życia chrześcijańskiego, rodzice chrzestni winni być osobami ochrzczonymi, katolikami, bierzmowani.

W przypadku innych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

Polecamy uwadze rodziców i opiekunów dzieci informacje o szczepionkach, którym poddawane są ich dzieci w ramach programu szczepień – szereg z nich jest uzyskiwanych z dzieci zamordowanych przed narodzeniem – są to szczepionki nieetyczne.

Szczepionki, do których produkcji wykorzystano komórki od dzieci z aborcji, są również poważnie podejrzewane o powodowanie ciężkich chorób u dzieci – autyzmu i nowotworów.